Рекомендації для авторів розроблені відповідно до «Єдиних вимог до рукописів, що подаються в біомедичні журнали» Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (International Committee of Medical Journal Editors). Ознайомитися з ними можна за цим посиланням.

Редакція журналу «Сімейна медицина. Європейські практики» приймає на розгляд рукопис за умов, що він не передавався для публікації в інші редакції та відповідає вимогам оформлення наукових статей. Приймаються рукописи англійською та українською мовами. Статті англійською мовою публікуються без перекладу українською.

Щоб вести листування автору (кореспондуючому автору з групи авторів) необхідно зареєструватися на сайті (http://family-medicine.com.ua).

Рукопис подається у вигляді файлу формату Microsoft Word (.docx), який додається до електронного листа в редакцію. У назві файлу латинськими літерами бажано використати прізвище автора (першого автора). Формат сторінки тексту - А4, розмір відступів: лівого, верхнього та нижнього - 2 см, правого – 1 см. Шрифт - Times New Roman, кегль - 14, міжрядковий інтервал - 1,5. Вирівнювання тексту – за шириною сторінки; виділення тексту - напівжирним шрифтом або курсивом. Вітається коректне використання тире (–) і знаку дефіса (-) в тексті рукопису.

Стаття складається з наступних елементів: титульна сторінка, текст, резюме українською,  та англійською мовами з переліком ключових слів, список літератури, відомості про автора/авторів.

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

Надається наступна інформація:

  • УДК (Універсальна десятинна класифікація)
  • ПІБ автора (авторів)
  • Назва статті (заголовки наукових статей повинні бути інформативними, передавати основний зміст статті (не більше 150 символів)
  • Повна назва закладу, де виконано роботу (з юридичною адресою, без абревіатур)
  • ORCID (https://orcid.org).

 

ТЕКСТ

Текст статті за структурою та змістом має відповідати обраному виду наукової публікації (оригінальна стаття, оглядова стаття, опис клінічних випадків, матеріали наукових медичних форумів).

У статті не допускається скорочення слів, крім загальноприйнятих в науковій літературі.

Усі вимірювання подаються у системі одиниць СІ. Абревіатури, що наводяться у статті, повинні бути розшифровані коли згадуються вперше. Ілюстрації (таблиці, малюнки) розташовуються у тексті після першого згадування.

У тексті слід вказувати бібліографічні посилання у вигляді цифри у квадратних дужках, що відповідає номеру у списку цитованої літератури.

До статті повинні бути додані всі використані в роботі таблиці, ілюстрації, список літератури.

Таблицям необхідно надати заголовок і послідовний порядковий номер. Всі таблиці мають згадуватись у тексті статті. Розміщувати таблиці слід в основному тексті статті одразу після абзацу, де вони згадуються. Примітки до таблиці розміщуються під таблицею.

 

РЕЗЮМЕ (ABSTRACT)

До статті додаються резюме українською та англійською мовами. Резюме на всіх мовах обов’язково містять назву статті, автора/авторів (ініціали та прізвище), назви організацій (повні, без абревіатур), місто, країну та перелік ключових слів. Обсяг резюме має становити не менше ніж 1800 знаків.

Текст резюме є самостійним і повноцінним джерелом інформації з коротким і послідовним викладенням матеріалу публікації, що висвітлює зміст статті. Посилання на джерела літератури, рисунки і таблиці у резюме недопустимі.

Резюме для оригінальних статей повинні бути структурованими з наступними рубриками (підзаголовками): мета дослідження, матеріали та методи, результати, висновки та ключові слова. Структурування резюме оглядових статей не вимагається. Резюме статей, присвячених опису клінічних випадків, можуть бути структурованими з наступними підзаголовками: вступ, клінічний випадок, висновки, ключові слова.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Список літератури наводиться латиницею згідно зі стандартами National Library of Medicine (NLM). Джерела українською  мовою наводяться у тому ж написанні, як вони зазначені та реєструються на англомовних сторінках сайтів журналів. Якщо джерело не має назви англійською мовою – воно наводиться транслітерацією.

Оформлення списку літератури здійснюється відповідно до стилю Vancouver (Ванкуверський) англійською мовою.

Посилання в тексті - у квадратних дужках, повний бібліографічний опис джерела - у списку літератури (в порядку згадування у тексті статті).

У список літератури додаються тільки рецензовані джерела (статті з наукових журналів і монографії), що використовуються в тексті статті. Якщо необхідно посилатися на статтю у засобі масової інформації чи на текст з онлайнового ресурсу, слід помістити інформацію про джерело у посиланні.

У списку літератури в дослідницьких роботах має бути не менше 25 літературних джерел і 40–50 джерел - в теоретичних роботах або оглядах літератури.

Бажано використовувати літературу, яка вийшла за останні 5-10 років. Не менше як  половина джерел у переліку використаної літератури мають бути дослідженнями зарубіжних авторів. Вітається використання матеріалів видань індексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science та бібліографічній базі даних MEDLINE. Обов'язково вказувати DOI всіх цитованих джерел, які можна перевірити на www.crossref.org. Якщо неможливо визначити автора чи рік видання, краще відмовитися від цитування такого джерела, оскільки воно не є надійним.

Авторам необхідно ознайомитися та дотримуватися рекомендацій від  Еlsevier щодо оформлення рукопису та списку літератури за цим посиланням. Корисними будуть також  наступні джерела: Bookshelf Citing Medicine та Рекомендації з оформлення бібліографічних посилань у наукових роботах. Список джерел зручно формувати з використанням таких програмних продуктів, як референс-менеджери: Web of Science (EndNote)Scopus (Mendeley) та Zotero.

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Відомості про авторів наводяться наприкінці рукопису українською та англійською мовами без скорочень:

  • Прізвища, імена, по-батькові (повністю).
  • Науковий ступінь, вчене звання, посада в установі/установах (якщо автор працює у декількох організаціях, зазначаються всі дані).
  • Робоча адреса з поштовим індексом, службовий номер телефону (за бажанням – особистий).
  • Адреса електронної пошти всіх авторів.
  • Ідентифікатор ORCID (https://orcid.org).

Редакція використовує інформацію, надану про себе автором, яку не редагує та не уточнює, а також не несе відповідальності за невірно вказані відомості про автора.