No. 5-6 (2021)

Oleksandr Burianov, Volodymyr Kvasha, Taras Omelchenko, Dmytro Chekushin, Yuriy Sobolevskiy, Viktor Vovk

6-12

Clavicle Dislocations in Family Physians Practice