(1)
Burianov, O.; Omelchenko, T.; Volodymyr, V.; Myroslav, M.; Lianskorunskyi, V. Rational Pharmacotherapy in Case of Exacerbation of the Primary Low Back Pain. FMEP 2021, 51-58.