DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5112.3(65).2016.79969

Гуарем в лечении пациентов с дислипидемией и избыточной массой тела: оптимизация гиполипидемичекой терапии

В. Ю. Приходько, Т. Р. Волощук

Аннотация


В статье приведены результаты комплексного лечения больных с высоким кардиоваскулярным риском, избыточной массой тела, жировым гепатозом и дислипидемией, которые ранее получали статинотерапию (аторвастатин в дозе 10 мг).

Ключевые слова


ожирение;гиперхолестеринемия;гипертриглицеридемия;гиперинсулинемия;инсулинорезистентность;Гуарем

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Ynstrukcyja po prymenenyju preparata Guarem.

Korzh A.N., Krasnokutskyj S.V., Lavrova E.V., Pavlova E.A. 2014. Ocenka эffektyvnosty y bezopasnosty Guarema u pacyentov so stabyl'noj stenokardyej y narushenyem tolerantnosty k gljukoze. Semejnaja medycyna. 4:54.

Kravchun N.A. 2014. Yspol'zovanye pyshhevыh volokon v kompleksnoj terapyy saharnogo dyabeta 2go typa. Mezhdunarodnыj эndokrynologycheskyj zhurnal. 6:62.

Marcynyk E.N., Perceva N.O., Maljar E.Ju., Myshhenko N.V. 2010. Эffektyvnost' sekvestrantov zhyrnыh kyslot v gypolypydemycheskoj terapyy bol'nыh saharnыm dyabetom. Mezhdunarodnыj эndokrynologycheskyj zhurnal. 6:30.

Mytchenko E.Y., Romanov V.Ju., Chulaevskaja Y.V., Sopko E.V. 2015. Lechenye ozhyrenyja s yspol'zovanyem pyshhevыh volokon u bol'nыh s arteryal'noj gypertenzyej y metabolycheskym syndromom. Semejnaja medycyna. 3:59.

Pasjechko N.V., Loj G.Ja., Svystun I.I. 2014. Vplyv preparatu guarem na masu tila ta osnovni pokaznyky lipidnogo i vuglevodnogo obminu u pacijentiv iz nadmirnoju masoju tila chy ozhyrinnjam. Mezhdunarodnыj эndokrynologycheskyj zhurnal. 5:61

Pryhod'ko V.Ju., Kononenko E.A., Moreva D.Ju., Voloshhuk T.R., Pryhod'ko V.M. 2015. Эffektyvnost' preparata Guarem v kompleksnoj terapyy pacyentov s yzbitochnoj massoj tela y metabolycheskym syndromom. Semejnaja medycyna. 1:57.

Pan'kyv V.Y. 2015. Vlyjanye guarema na sostojanye uglevodnogo y lypydnogo obmena veshhestv, antropometrycheskye pokazately u bol'nыh saharnыm dyabetom 2go typa. Mezhdunarodnyj эndokrynologycheskyj zhurnal. 3:67.
Copyright (c) 2016 Семейная медицина

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 2412-8708 (Online), ISSN 2307-5112 (Print)

Flag Counter