DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5112.1.2019.172210

Кардиоваскулярный риск и состояние органов-мишеней у больных разного возраста с артериальной гипертензией при высоко- и низконормальных уровнях тиреотропного гормона

Л. А. Стаднюк, О. А. Кононенко, М. В. Олійник, О. В. Давидович, І. Р. Мікропуло

Аннотация


Значительная распространенность артериальной гипертензии (АГ) и заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) в украинской популяции обусловливает их коморбидность и необходимость изучения возможного влияния функционального состояния ЩЖ на факторы сердечно-сосудистого риска и состояние органов-мишеней у пациентов с АГ.

Цель исследования: изучение выраженности факторов сердечно-сосудистого риска (ССР) и состояние органов-мишеней у больных среднего и пожилого возраста с АГ при высоконормальном и низконормальном уровне тиреотропного гормона (ТТГ) по сравнению с частотой таких нарушений у пациентов с АГ и субклиническим гипотиреозом (СГ).

Материалы и методы. Были обследованы 123 пациента в возрасте от 45 до 75 лет с АГ 1–2 степени и уровнями ТТГ в пределах 0,4–9,9 мЕД/л, которые были разделены на группы соответственно уровню ТТГ и возрасту. Были применены следующие методы исследования: антропометрия, измерение АД; определение в крови ТТГ, Т4 своб., Т3 своб.; липидограмма, глюкоза крови натощак, креатинин; эхокардиография, дуплексное исследование сонных артерий.

Результаты. У пациентов пожилого возраста с высоконормальным ТТГ выявлено большую частоту факторов ССР и поражений органов-мишеней (дислипидемии, ГЛЖ, утолщение КИМ, нарушение толерантности к глюкозе) по сравнению с пациентами с низконормальным ТТГ. Частота нарушений у пациентов пожилого возраста с высоконормальным ТТГ не отличалась от таковой у пациентов с СГ.

Заключение. Доказано, что высоконормальный уровень ТТГ у пациентов пожилого возраста с АГ ассоциирует с повышением ССР. Такие пациенты нуждаются в тщательном контроле показателей липидного и углеводного обмена, а также функции щитовидной железы для рассмотрения вопроса адекватной коррекции.

Ключевые слова


артериальная гипертензия; возраст; факторы кардиоваскулярного риска; высоконормальный уровень ТТГ

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Аналіз діяльності ендокринологічної служби України у 2010 році та перспективи розвитку медичної допомоги хворим з ендокринною патологією / О.С. Ларін, В.І. Паньків, М.І. Селіваненко, О.О. Грачова // Міжнар. ендокр. журнал. – 2011. – № 3 (35). – С. 11–15. Full text

Контроль артеріальної гіпертензії в Україні: висновки експертів / Ю.М. Сіренко, М.І. Лутай, О.Г. Несукай та ін. // Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» – № 24 (421). – 2017. Full text

Захворюваність, поширеність та інвалідність унаслідок гіпертонічної хвороби: підходи до аналізу й прогнозування /І.В. Дроздова, А.А. Бабець, Л.Г. Степанова, Л.В. Омельницька // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 1. – С. 85–93. PDF

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – К., 2017. – 516 с. PDF

Бланкова З.Н. Гипотиреоз и сердечно-сосудистые заболевания / З.Н. Бланкова, Ф.Т. Агеев и др. // Новости медицины и фармации. – 2014. – № 512. – С. 5–13.

Горбась І.М. Епідеміологічна ситуація щодо серцево-судинних захворювань в Україні: 30-річне спостереження / І.М. Горбась // Практична ангіологія. – 2010. – № 9–10. – С. 6–9. Full text

Дурыгина Е.М. Гемодинамика при сочетании артериальной гипертензии с субклиническим гипотиреозом / Е.М. Дурыгина, Л.Г. Стронгин, Т.А. Некрасова // Пробл. эндокринологии. – 2008. – Т. 54, № 1. – С. 13–16.

Клінічні рекомендації з артеріальної гіпертензії Європейського товариства гіпертензії (ESH), Європейського товариства кардіологів (ESC) 2013 року / Під ред. Ю.М. Сіренко // Артеріальна гіпертензія. – 2013. – № 4. – 160 с. Full text

Логвіненко А.О. Особливості діагностики і лікування метаболічного синдрому у жінок на тлі субклінічного гіпотиреозу: Автореф. дис. … канд. мед. наук: спец. 14.01.02 «Внутрішні хвороби» / А.О. Логвіненко. – К., 2011. – 18 с. Full text

Митник З.М. Стан ендокринологічної служби України в 2007 р. та перспективи розвитку медичної допомоги хворим з ендокринною патологією / З.М. Митник та ін. // Статистично-аналітичний довідник МОЗ України та Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин. – К., 2008. – С. 49.

Мітченко О.І. Оптимізація лікування дисліпідемій та порушень вуглеводного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом та дисфункцією щитоподібної залози / О.І. Мітченко, А.О. Логвиненко, В.Ю. Романов // Укр. кардіологіч. журнал. – 2010. – № 1. – С. 73–77. PDF

Мітченко О.І. Ранні маркери атеросклерозу в жінок з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом на тлі субклінічного гіпотиреозу / О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, М.В. Гвоздик // Укр. кардіологіч. журнал. – 2014. – № 1. – С. 42–48. PDF

Населення України: Імперативи демографічного старіння / Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України; Фонд народонаселення Організації Об’єднаних Націй // Київ, АДЕФ-Україна. – 2014. – 285 с. PDF

Сиренко Ю.Н. Гипертоническая болезнь и артериальные гипертензии / Ю.Н. Сиренко. – К.: Видавець Заславський О. Ю., 2011. – 351 с.

Хвороби системи кровообігу як медико-соціальна і суспільно-політична проблема: Аналітично-статистичний посіб. – К.: НАМН України, ДУ «Національний науковий центр Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска», 2014. – 279 с.

Чернобров А.Д. Захворюваність населення України на тиреоїдну патологію /А.Д. Чернобров, С.М. Пона // Ендокринологія. – 2014. – Т. 19 (4). – С. 360.

A comparison of rh-TSH and thyroid hormone withdrawal in patients with differentiated thyroid cancer: preliminary evidence for an influence of age on the subjective well-being in hypothyroidism / A. Heinzel, K. Kley, H.W. Mueller, H. Hautzel // Horm. Metab. Res. – 2012. – № 44. – P. 54–59. https://doi.org/10.1055/s-0031-1295415

Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism in Adults: Cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association / J.R. Garber, R.H. Cobin, H. Gharib, et al. // Endocr. Pract. – 2012. – № 11. – P. 988–1028. https://doi.org/10.4158/EP12280.GL

Genetic predisposition to elevated serum thyrotropin is associated with exceptional longevity / G. Atzmon, N. Barzilai, M.I. Surks, I. Gabriely // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2009. – № 94. – P. 4768–4775. https://doi.org/10.1210/jc.2009-0808

Deary M. TSH-clinical aspects of its use in determining thyroid disease in the elderly. How does it impact the practice of medicine in aging?/ M. Deary T. Buckey, O.P. Soldin // Advances in Pharmacoepidemiology & Drug Safety. – 2012. – Vol. 1, № 119. – P. 9369. https://dx.doi.org/10.4172%2F2167-1052.1000119

Nygaard B. Hypothyroidism (primary) / B. Nygaard // BMJ Clin. Evid. (Online). – 2014. – Feb. 21. pii: 0605. PDF

Reference levels for serumthyroid function tests of diagnostic and prognostic significance / H. Völzke, C.O. Schmidt, U. John, et al. // Horm. Metab. Res. – 2010. – Vol. 42. – P. 809–814. https://doi.org/10.1055/s-0030-1263121

Surks M.I. Age-specific distribution of serum thyrotropin and antithyroid antibodies in the US population: implications for the prevalence of subclinical hypothyroidism / M.I. Surks, J.G. Hollowell // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2007. – Vol. 92. – P. 4575–4582. https://doi.org/10.1210/jc.2007-1499

The incidence of ischemic heart disease and mortality in people with subclinical hypothyroidism: re-analysis of the Whickham Survey cohort. J / S. Razvi, J.U. Weaver, M.P. Vanderpump, S.H.S. Pearce // Clin. Endocrinol. Metab. – 2010. – Vol. 95, № 4. – P. 1734–1740. https://doi.org/10.1210/jc.2009-1749

The prevalence of failure, other cardiovascular events, and death / A.J. Bindels, R.G. Westendorp, M. Frolich, et al. // Arch. Intern. Med. – 2005. – № 11 – P. 165–176.

Thyroid Function Characteristics and Determinants: The Rotterdam Study Layal Chaker, Tim I.M. Korevaar, Marco Medici, André G. Uitterlinden, Albert Hofman Abbas Dehghan, Oscar H. Franco, and Robin P. Peeters / Thyroid. – 2016. – Vol. 26, № 9. – P. 1195–1204. https://doi.org/10.1089/thy.2016.0133

Thyroid hormone concentrations, disease, physical function, and mortality in elderly men / van den Beld AW, T.J. Visser, R.A. Feelders, D.E. Grobbee, S.W. Lamberts // J Clin. Endocrinol. Metab. – 2005. – Vol. 90. – P. 6403–6409. https://doi.org/10.1210/jc.2005-0872
Copyright (c) 2020 Л. А. Стаднюк, О. А. Кононенко, М. В. Олійник, О. В. Давидович, І. Р. Мікропуло

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 2412-8708 (Online), ISSN 2307-5112 (Print)

Flag Counter