DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5112.1.2018.136164

Tuberculosis in the family doctor practice: peculiarities of documents formation for MSEC

І. С. Борисова, Г. Ю. Трайдук, Н. А. Марченко

Abstract


The article defines the role of the family doctor in the medical and social expertise of disability for tuberculosis patients, using modern regulatory legal acts. There is a complicated epidemiological situation In Ukraine. In this regard, the connective work between phthisiatricians and family doctors became very important. Especially, it concerns cases of dispensary registration and rehabilitation of some categories of tuberculosis patients. The using of data presented in the publication will improve the family doctor qualified care in medical and social expertise of population.

Keywords


tuberculosis; medical-social expertise; family doctor

References


Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом 2017 год. http://www.who.int/tb/publications/global_report/ru/

Кваліфікаційна характеристика лікаря за спеціальністю «Загальна практика».

Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018–2021 роки (розпорядження КМ України від 27 грудня 2017 року № 1011-р.). https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5a5/8ec/6d2/5a58ec6d24f80371412279.doc

Наказ МОЗ України 04.09.2014 р. № 620 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дорослим. Туберкульоз». http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140904_0620.html

Наказ МОЗ України № 248 від 08.04.2014 р. (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 травня 2014 р. за № 472/25249) «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14

Основи медико-соціальної експертизи і реабілітації хворих та інвалідів: навчально-методичний посібник/ за ред. проф. Л.Ю. Науменка – Д., 2017. – 336 с.

Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2016 рік: Аналітико-інформаційний довідник / А.В. Іпатов, О.М. Мороз та ін. // за ред. Начальника відділу організації соціальної допомоги окремим категоріям громадян, а також питань МСЕК МОЗ України С.І. Черняка. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2017. – 162 с.

Оцінка нормативно-правових актів щодо виявлення, діагностики, лікування хворих на туберкульоз та профілактики захворювання [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ifp.kiev.ua/ftp1/original/2016/melnyk2016.pdf

Постанова КМ № 1317 від 3 грудня 2009 р. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF

Профілактика туберкульозу. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВНМЗ ІV рівня акредитації та лікарів / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, А.В. Александрін, В.В. Петренко – К.: 2Print, 2017. – 88 с.
Copyright (c) 2020 І. С. Борисова, Г. Ю. Трайдук, Н. А. Марченко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 2412-8708 (Online), ISSN 2307-5112 (Print)

Flag Counter

ISSN (print): 2307-5112.