DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5112.1.2018.136164

Туберкулез в практике семейного врача: особенности оформления документов для прохождения медико-социальной экспертной комиссии

І. С. Борисова, Г. Ю. Трайдук, Н. А. Марченко

Аннотация


В статье на основе современных нормативно-правовых актов определена роль врача общей практики–семейной медицины в вопросах медико-социальной экспертизы стойкой нетрудоспособности больных туберкулезом. В условиях сложной эпидемиологической ситуации в Украине преемственность от фтизиатров к врачам общей практики–семейной медицины в вопросах диспансерного учета и реабилитации отдельных категорий больных туберкулезом приобретает особое значение. Использование данных, которые изложены в статье, позволит улучшить предоставление квалифицированной помощи врачами общей практики–семейной медицины населению в вопросах медико-социальной экспертизы.

Ключевые слова


туберкулез; медико-социальная экспертиза; семейный врач

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом 2017 год. http://www.who.int/tb/publications/global_report/ru/

Кваліфікаційна характеристика лікаря за спеціальністю «Загальна практика».

Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018–2021 роки (розпорядження КМ України від 27 грудня 2017 року № 1011-р.). https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5a5/8ec/6d2/5a58ec6d24f80371412279.doc

Наказ МОЗ України 04.09.2014 р. № 620 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дорослим. Туберкульоз». http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140904_0620.html

Наказ МОЗ України № 248 від 08.04.2014 р. (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 травня 2014 р. за № 472/25249) «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14

Основи медико-соціальної експертизи і реабілітації хворих та інвалідів: навчально-методичний посібник/ за ред. проф. Л.Ю. Науменка – Д., 2017. – 336 с.

Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2016 рік: Аналітико-інформаційний довідник / А.В. Іпатов, О.М. Мороз та ін. // за ред. Начальника відділу організації соціальної допомоги окремим категоріям громадян, а також питань МСЕК МОЗ України С.І. Черняка. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2017. – 162 с.

Оцінка нормативно-правових актів щодо виявлення, діагностики, лікування хворих на туберкульоз та профілактики захворювання [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ifp.kiev.ua/ftp1/original/2016/melnyk2016.pdf

Постанова КМ № 1317 від 3 грудня 2009 р. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF

Профілактика туберкульозу. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВНМЗ ІV рівня акредитації та лікарів / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, А.В. Александрін, В.В. Петренко – К.: 2Print, 2017. – 88 с.
Copyright (c) 2018 Семейная медицина

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 2412-8708 (Online), ISSN 2307-5112 (Print)

Flag Counter